Enter-Force

ENTER-FORCE B.V.

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, verkopen en leveringen van goederen door Enter-Force B.V. te Maastricht Airport (“verkoper”) aan afnemers (“koper”), behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden werd afgeweken. Ingeval koper algemene voorwaarden hanteert zullen deze buiten toepassing blijven op de verhouding en overeenkomsten tussen koper en verkoper.

2. Aanbieding, bestelling en overeenkomst.
Aanbiedingen van verkoper in catalogi en ander drukwerk of anderszins zijn geheel vrij blijvend, met name voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen en afbeeldingen.
Koper dient bij bestellingen codenummer en/of fabrieksnummer met maat en uitvoering van de te bestellen goederen op te geven. Koopovereenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door acceptatie van de bestelling op het moment dat de bestelling bij verkoper ad ministratief verwerkt is, tenzij de bestelling een voorkooporder betreft.
Voorkooporders worden geaccepteerd door een schriftelijke opdrachtbevestiging, zijdens verkoper, onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen conform artikel 3. Elke voor koop order kan door koper geannuleerd worden middels kennisgeving per aangetekende brief binnen veertien dagen na plaatsing van de order. Een latere annulering zal geen effect hebben. Verkoper kan verlangen dat koper in een voor verkoper acceptabele vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichting de koopprijs te betalen alvorens tot acceptatie van de bestelling en/of levering van de goederen over te gaan.

3. Prijzen.
De prijs van de goederen verkocht door verkoper aan koper zal zijn: de prijs geldende voor de verschillende goederen op de dag dat de overeenkomst tot stand komt, behoudens tussen par tijen schriftelijk overeengekomen andersluidende overeenkomst.
De prijzen van goederen omvatten de kosten van aflevering franco huis, indien de waarde der goederen gefactureerd op één factuur een door verkoper jaarlijks vast te stellen bedrag over schrijdt, alsmede de kosten van niet apart in rekening gebrachte emballage.
Verkoper heeft het recht de prijzen van verkochte doch (nog) niet afgeleverde goederen tussentijds te wijzigen, indien dit volgens verkoper gerechtvaardigd is door wijzigingen van de inkoopprijs, van wisselkoersen, invoerrechten en andere belastingen, van sociale en/of andere overheidslasten, van lonen en/of vrachtkosten.

4. Levering.
Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen geven enkel streefdata aan, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat enige leveringstermijn een fatale termijn zal zijn.
Overschrijding door verkoper van opgegeven leveringstermijnen geeft verkoper nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van enige schade door koper dien ten gevolge geleden.
Levering van goederen geschiedt af magazijn. Het risico der te leveren goederen gaat op koper over op het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten. Verkoper zal te allen tijde het recht hebben zonder voorafgaande mededeling goederen aan koper onder rembours te leveren en iedere andere wijze van levering te weigeren.
Ingeval de kosten van levering der goederen niet in de prijs is begrepen, alsmede ingeval koper expresse zending verlangt, zullen de meerkosten voor aflevering van de goederen in rekening worden gebracht.
Bezorging van goederen zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer werd overeengekomen.

5. Overmacht.
Koper heeft geen recht op (verdere) uitvoering van de koopovereenkomst en verkoper is niet aansprakelijk jegens koper voor diens schade tengevolge van niet presteren of te laat presteren van verkoper indien zulk niet-presteren of te laat presteren is te wijten aan overmacht.

De volgende omstandigheden zullen in ieder geval gelden als overmacht aan de zijde van de verkoper

  • vertraging bij aflevering door toeleveranciers;
  • werkstaking bij verkoper;
  • productschaarste;
  • staking of vertraging bij vervoer ingeschakeld door verkoper;
  • ziekte van personeel bij de leverantieafdeling van verkoper, waardoor een normale bedrijfsuitoefening niet mogelijk is.

Ingeval uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst door verkoper ten gevolge van overmacht meer dan een maand is vertraagd, hebben partijen het recht de (verdere) uitvoering te annuleren zonder dat daaruit enig recht op schadevergoeding voor de ene partij jegens de andere partij zal voortvloeien, onverminderd kopers verplichting tot betaling van de koopprijs voor geleverde goederen.

6. Emballage.
Emballage, die afzonderlijk in rekening wordt gebracht, zal door verkoper voor het berekende bedrag worden teruggenomen, indien de emballage franco en in deugdelijke staat per om gaan de aan verkoper wordt geretourneerd.

7. Betaling.
Behoudens schriftelijk overeengekomen uitdrukkelijk andersluidend beding, dient betaling door koper van het netto factuurbedrag door verkoper te zijn ontvangen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder dat koper enig recht op korting of compensatie toekomt. Wel zal koper bij betaling binnen de hierboven gestelde termijn de door verkoper gehanteerde en uit de factuur blijkende kredietbeperkingstoeslag in mindering mogen brengen. In het bedrag van de omzetbelasting (B.T.W.) mag geen verandering worden aangebracht, ook niet indien de kredietbeperkingstoeslag  mag worden afgetrokken. Het bovenstaande laat onverlet verkopers recht onder rembours te leveren conform artikel 4.
Overschrijding van de voor koper gestelde betalingstermijn, zal deze onmiddellijk in gebreke doen zijn zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling zijdens verkoper noodzakelijk is. Verkoper maakt voor dat geval aanspraak op vergoeding van vertragingsrente ad 1,25 procent voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand dat koper in gebreke blijft.
In geval koper in gebreke is, zullen de voor hem geldende condities vervallen tot nader order van verkoper. Verkoper zal eventuele vordering van koper op verkoper compenseren met zijn vorderingen op koper.
Behoudens het hierboven gestelde, zal indien koper in gebreke is, verkoper gerechtigd zijn gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ten belope van 15% van de netto factuurwaarde vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente of ten belope van de werkelijke incassokosten indien hoger. Daarbij zal koper verplicht zijn aan verkoper te vergoeden de kosten verbonden aan de faillissementsaanvrage, indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt.
Ingeval van faillissement, aanvrage van voorlopige surséance van betaling, surséance van betaling of aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord zijdens koper, of ingeval van be slag op goederen of vorderingen van verkoper bij koper of bij derden, zullen alle vor de ringen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar worden.

8. Eigendomsvoorbehoud.
Goederen geleverd door verkoper blijven, ongeacht ter beschikking stelling aan koper, vol ledig en onvoorwaardelijk eigendom van verkoper tot koper de koopprijs van die goederen, alsmede al hetgeen koper uit enigen hoofde aan verkoper verschuldigd mocht zijn of worden, waaronder verschuldigd geworden rente, incassokosten, andere kosten en schadevergoeding, heeft voldaan.
Koper is verplicht de goederen geleverd door verkoper te individualiseren.
Koper zal de goederen die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van verkoper slechts mogen verkopen aan derden in het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf. Het is koper niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden.
Verkoper heeft het recht te allen tijde goederen die eigendom zijn gebleven van verkoper bij koper terug te nemen.
Koper is verplicht terugname van goederen door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale kantooruren.
Terugname van goederen zal geschieden tegen creditering van koper ter hoogte van de fac tuur waarde der teruggenomen goederen of de dagwaarde der goederen indien deze lager is dan de factuurwaarde, onder aftrek van alle door verkoper terzake gemaakte kosten die voor rekening van koper zijn.

9. Garantie.
Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte goederen dan de daarop door de fabrikant der goederen verleende garantie. Verkoper zal geen enkele claim gebaseerd op enige garantie behoeven te honoreren dan ingeval de fabrikant deze claim honoreert.

10. Reclame.
Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde aangaande beperking van de aan sprake lijk heid, is koper verplicht reclames over waarneembare gebreken van goederen binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk bij verkoper in te dienen. Na afloop van de termijn zal ieder recht te reclameren zijn vervallen. Reclame anders dan in overeenstemming met het hiervoren ge stel de zal door verkoper niet worden geaccepteerd. Goederen door koper afgehaald bij de maga zij nen van verkoper worden geacht door koper te zijn geïnspecteerd zodat over deze goederen niet kan worden gereclameerd door koper.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmeting en kleur kunnen geen grond opleveren voor recla me. Retourzendingen wegens gegrond bevonden reclame zullen geschieden binnen twintig dagen na factuurdatum, na schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen verricht anders dan in overeenstemming met het hiervoor gestelde zullen door verkoper worden ge weigerd.

11. Aansprakelijkheid.
Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen: bedrijfsschade, voor koper of aan een derde partij, voortvloeiende uit te late levering of geheel uitblijven van levering van goederen en/of gebruik door koper of een derde partij van goe de ren verkocht door verkoper of anderszins voortvloeiende uit of verband houdende met de ver koop door verkoper van goederen aan koper.
Koper vrijwaart verkoper bij deze uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden op verkoper wegens door deze derde uit voormelde hoofde geleden schade, alsmede voor de voor verkoper uit zulke aanspraken voortvloeiende kosten.
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden dienaangaande gestelde, zal de aan sprakelijkheid van verkoper voor levering van ondeugdelijke goederen nimmer uitgaan boven de netto factuurwaarde der goederen.

12. Ongefrankeerde zendingen.
Ongefrankeerde zendingen van retourgoederen, emballage of modellen behoeven door ver ko per niet in ontvangst te worden genomen.

13. Toepasselijk recht.
Elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper zal worden geregeerd door Nederlands Recht.
De bepaling van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende en lichame lijke zaken d.d. 15-12-1971 zullen op overeenkomsten tussen koper en verkoper niet van toepassing zijn. De bepalingen van de eenvormige wet inzake totstandkoming van internationale overeenkomsten betreffende roerende en lichamelijke zaken d.d. 15-12-1971 zullen op overeenkomsten tussen koper en verkoper niet van toepassing zijn.

14. Forum.
Alle geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen koper en verkoper die onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Maastricht.

15.
De algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Enter-Force B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg onder dossiernummer. 14057047.
 

Drucken